THỜI HẠN SỬ DỤNG THUÊ BAO THƯỜNG


    Thuê bao Wintel sẽ được sử dụng trong vòng 60 ngày (tính từ ngày kích hoạt mới hoặc ngày phát sinh giao dịch tính cước);
    Trong vòng 60 ngày, nếu thuê bao không phát sinh cước tiêu dùng như: gọi thoại, tin nhắn, data, nạp tiền vào tài khoản…, hoặc bất kỳ hoạt động nào làm tăng/giảm tài khoản chính thì sẽ bị khóa một (01) chiều;
    Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, nếu thuê bao không phát sinh giao dịch nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị khóa hai (02) chiều;
    Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa hai chiều, nếu thuê bao không nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị thu hồi số.