CHÍNH SÁCH THUÊ BAO THƯỜNG


1. Thời hạn sử dụng thuê bao thường:

Thời hạn sử dụng của thuê bao là 60 ngày, kể từ ngày kích hoạt thuê bao thành công, hoặc từ ngày cuối cùng phát sinh nạp tiền hoặc cước tiêu dùng (gọi thoại, tin nhắn, data).

Trong vòng 60 ngày, thuê bao không phát sinh cước tiêu dùng (gọi thoại, tin nhắn, data) sẽ bị khóa 01 chiều.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, nếu thuê bao không phát sinh giao dịch nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị khóa 02 chiều.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa hai chiều, nếu thuê bao không nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị thu hồi số.

Khi đến thời điểm gia hạn gói cước mà tài khoản chính không đủ tiền để trừ cước gia hạn tự động, gói cước sẽ bị hủy. Thuê bao muốn sử dụng lại gói cước cần phải đảm bảo tài khoản chính có đủ tiền và tiến hành đăng ký lại.

Lưu ý :

- Thời hạn sử dụng này không áp dụng cho các thuê bao có cam kết riêng.

- Thuê bao khóa 01 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác. Thuê bao khoá 1 chiều vẫn có thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

- Thuê bao khóa 02 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác, đồng thời không thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.